Algemene Voorwaarden The Real Mag.

1. Algemeen
1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met The Real Mag. (hierna te noemen: Opdrachtnemer) gesloten Overeenkomsten, alsmede op daarmee verband houdende onderhandelingen, Offertes en orderbevestigingen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de aangegeven betekenis:

 • 3D-impressies: een computer gegenereerd object samengesteld uit polygonen, vlakken en diverse materialen;

 • Auteursrechten:  het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

 • Deadline: de datum die in de Overeenkomst is opgenomen door Opdrachtnemer en schriftelijk gecommuniceerd is aan Opdrachtgever tijdens het opleveringsproces en waarop de Dienst(en) voor het eerst aan Opdrachtgever worden geleverd;

 • Dienst: het verrichten van werkzaamheden c.q. het leveren van 3D-impressies en/of interactieve 3D, VR, AR en MR omgevingen;

 • Hosting: het aanbieden van computercapaciteit aan derden;

 • Kernbestanden: bestanden van Opdrachtnemer die de grondslag vormen van de aan Opdrachtgever geleverde interactieve 3D, VR, AR en MR omgeving(en);

 • Meerwerk: werkzaamheden die niet opgenomen zijn in de Overeenkomst;

 • Offerte: een aanbieding van werkzaamheden;

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van Diensten;

 • Opdrachtnemer: The Real Mag.;

 • Overeenkomst: een meerzijdige rechtshandeling waarbij Opdrachtgever en Opdrachtnemer over en weer een verbintenis aangaan;

 • Upgrades: toevoegingen van extra of verbeterde functionaliteit in de omgeving en/of

het koppelen van nieuwe modules aan de omgeving;

 • Updates: benodigde aanpassingen aan de omgeving die samenhangen met het functioneren van de omgeving;

 • Vertrouwelijke informatie: alle informatie, van welke aard dan ook, geleverd door de ene partij

aan de andere in verband met de Overeenkomst met uitzondering van informatie welke de informatie- verschaffende partij uitdrukkelijk heeft geïdentificeerd als zijnde niet vertrouwelijk.

 • VR : Virtual Reality

 • AR: Augemented Reality

 • MR: Mixed reality

 • XR: Cross reality

1.2 

Het wegnemen van onacceptabele tegenstrijdigheden in inkoop- of andere voorwaarden van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer worden vooraf indien door opdrachtgever gewenst schriftelijk overeengekomen. Indien dit niet nadrukkelijk wordt overeengekomen zijn de Algemene Voorwaarden van The Real Mag. van toepassing.

1.3

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. Zonder voornoemd overleg komt aan de nietige c.q. vernietigde bepaling wat betreft inhoud, doel en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe.

2. Aanvang en duur
2.1

Alle Offertes van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij in de Offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de Offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.

2.2

Een Overeenkomst komt tot stand indien Opdrachtgever de Offerte binnen de gestelde termijn schriftelijk heeft aanvaard.

2.3

Alle offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie.

3. Verplichtingen Opdrachtgever
3.1

Opdrachtgever is verplicht om er zorg voor te dragen dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:

 • tekeningen;
 • materiaal omschrijvingen;
 • beeldmateriaal;
 • referentiemateriaal;
 • andere bescheiden, toebehoren en materialen die van belang zijn voor de Diensten.
4. Verplichtingen Opdrachtnemer

4.1

Opdrachtnemer zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en naar de bepalingen van de Overeenkomst.

4.2

Het betrekken van derden bij de uitvoering van de Diensten door Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg met Opdrachtgever.

4.3

Opdrachtnemer zal de hem door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken bewaren, gebruiken, bewerken en verwerken met dezelfde zorg die hij aanwendt met betrekking tot zijn eigen zaken. Opdrachtgever draagt het risico voor de door hem ter beschikking gestelde zaken.

4.4

Opdrachtnemer verplicht zich zorgvuldig om te gaan met alle hem door Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en overige hem bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis gekomen informatie.

5. Wijzigen van de Diensten

5.1 

Wijzigingen in de oorspronkelijke Diensten, van welke aard dan ook, dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

5.2

Wijzigingen die hogere kosten veroorzaken dan waarop in de Overeenkomst kon worden gerekend, zullen als Meerwerk bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.3

Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer te verrichten Diensten binnen een week voor de geplande datum annuleert of uitstelt, is Opdrachtnemer gerechtigd 10% van het voor de desbetreffende Diensten overeengekomen bedrag in rekening te brengen bij Opdrachtgever, zonder dat dit bedrag zal worden verrekend met de uiteindelijk te factureren Diensten.

6. Voorziening van informatie en vertrouwelijkheid

6.1

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van alle informatie die Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft voor de Diensten en zal Opdrachtnemer per omgaande op de hoogte brengen van enige wijziging in het kader van de Overeenkomst verkregen informatie.

6.2

Partijen zullen Vertrouwelijke informatie van de andere partij vertrouwelijk behandelen en de Vertrouwelijke informatie dusdanig bewaren en behandelen dat openbaarmaking zonder toestemming van de andere partij wordt voorkomen.

7. Prijzen

7.1 

De prijzen worden schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen en in de Overeenkomst opgenomen. In de Overeenkomst staat aangegeven of daarin zijn inbegrepen secretariaatsuren, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere met de opdracht samenhangende kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

7.2

De overeengekomen prijs is in euro’s en exclusief BTW, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachtnemer zal jaarlijks haar tarieven mogen aanpassen aan kostenstijgingen en inflatie.

8 Betaling

8.1

Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen in de Overeenkomst overeen wanneer Opdrachtnemer software en 3D diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt door middel van toezending van een factuur, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever dient die factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder verrekening, te voldoen op een door Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening.

8.2

Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen in de Overeenkomst overeen wanneer Opdrachtnemer hardware aan Opdrachtgever in rekening brengt door middel van toezending van een factuur, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever dient die factuur binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder verrekening, te voldoen op een door Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening.

8.3

Eventuele klachten met betrekking tot de facturen dienen binnen de betalingstermijn per aangetekende brief aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Indien deze termijn onbenut is verstreken, wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.4 

Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtgever – zonder dat in gebrekestelling vereist is- terstond in verzuim en heeft Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd haar verdere rechten, recht op betaling door Opdrachtgever van:

 • Vertragingsrente van 1%, een gedeelte van de maand voor een volle maand gerekend, over het nog openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente aan Opdrachtnemer verschuldigd is;
 • buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom. Daarnaast heeft Opdrachtnemer in geval van niet tijdige betaling de bevoegdheid eventueel verleende kortingen in te trekken, zodat het ongekorte bedrag verschuldigd wordt.

8.5

Indien door wanprestatie van Opdrachtgever Opdrachtnemer gedwongen is de Overeenkomst te ontbinden, is Opdrachtnemer gerechtigd, naast de vergoeding van alle ter zake door Opdrachtnemer gemaakte kosten, een schadevergoeding van 50% van het uit de Overeenkomst voortvloeiende, netto te factureren restbedrag te vorderen.

9. Deadline

9.1

Aan de tussen partijen vigerende overeenkomst wordt een planning door Opdrachtnemer gehecht. Opdrachtnemer zal pogen om deze planning na te streven.

9.2

Indien de Deadline niet wordt gehaald door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tijdig informeren.

9.3

Partijen spreken vervolgens in onderling overleg een nadere datum voor de deadline af, welke datum door Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever wordt bevestigd.

10. Opschorting van de dienstverlening

10.1

Opdrachtnemer heeft het recht om de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, Opdrachtgever de toegang tot de dienst te ontzeggen, of (de Inhoud van) de Diensten te verwijderen, mits vooraf daarvan schriftelijk bericht is gedaan, wanneer (I) Opdrachtgever Opdrachtnemer ervan weerhoudt om de verplichtingen welke Opdrachtnemer onder de Overeenkomst heeft uit te voeren; of (II) Opdrachtgever een verplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt.

10.2

Opschorting sluit het recht dat Opdrachtnemer heeft om de Overeenkomst te ontbinden niet uit.

11. Ontbinding en opzegging

11.1

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, alvorens de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen of tot levering over te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid (bijvoorbeeld door het vestigen van een pandrecht, afgifte van borgtocht, etc,) voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te (doen) stellen geeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

11.2

Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst zonder dat zij tot vergoeding van eventuele schade is gehouden, te ontbinden indien Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen.

11.3

Beide partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden na schriftelijk bericht aan de andere partij in het geval de andere partij in staat van faillissement verkeert c.q. surséance van betaling aanvraagt c.q. de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) van toepassing is verklaard of de bedrijfsvoering heeft gestaakt.

12. Gevolgen van ontbinding

12.1

Bij ontbinding van de Overeenkomst of beëindiging van enige Dienst(en) zal Opdrachtgever alle vorderingen in verband met de Overeenkomst en/of de Diensten voldoen.

13. Eigendom, Intellectueel eigendom

13.1

Alle (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder Auteursrechten, op Diensten, Kernbestanden en enig materiaal dat geleverd is door en eigendom is van Opdrachtnemer, en/of haar vertegenwoordigers, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer.

13.2

Het is Opdrachtgever niet toegestaan de interactieve 3D, VR, AR en MR omgeving, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, openbaar te maken, te verveelvoudigen, dan wel te exploiteren of ter kennis van derden te brengen.

13.3

Opdrachtgever zal de geleverde Diensten niet veranderen of ontleden of enig daarop gebaseerd afgeleid werk creëren. Opdrachtgever zal voldoen aan aanvullende licentievoorwaarden zoals Opdrachtnemer die bij levering kan bepalen. Een inbreuk door Opdrachtnemer op dit artikel wordt beschouwd als een inbreuk op de Overeenkomst.

14. Aansprakelijkheid en uitsluitingen

14.1

Voor de vraag of de Diensten overeenkomstig de Overeenkomst zijn geleverd, is het tijdstip waarop de Diensten zijn geleverd bepalend.

14.2

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer schadeloos stellen en schadeloos gesteld houden voor kosten voortvloeiend uit (vermeende) aansprakelijkheid van welke aard dan ook in verband met enige claim ter zake van gebruik en/of uitvoering van Opdrachtgever, die inbreuk maakt op enig recht van derden.

14.3

Opdrachtnemer aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding enkel voorzover dat uit dit artikel blijkt.

14.4

De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. Ingeval de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het totaalbedrag (exclusief BTW) dat door Opdrachtnemer voor de periode van een jaar in rekening is gebracht. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EURO 450.000 (vierhonderdvijftig duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (I) de redelijke kosten die Opdrachtgever moet maken om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, mits Opdrachtnemer in verzuim is. Deze kosten zullen door Opdrachtgever worden aangetoond. Deze schade wordt niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;

(II) kosten, in redelijkheid gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; (III) kosten, in redelijkheid gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

14.5

Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, beschadiging of vernietiging van gegevens van Opdrachtgever en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

15. Overdracht

15.1

Opdrachtgever zal (enig deel van) de Overeenkomst of zijn hieruit voortvloeiende rechten of plichten niet overdragen, afstaan of er op andere wijze mee handelen, tenzij Opdrachtnemer hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend aan Opdrachtgever.

15.2

Het staat Opdrachtnemer vrij om een of alle rechten en plichten onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen, toe te wijzen of op andere wijze te delegeren, mits Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan schriftelijk bericht.

16. Overmacht

16.1

In het geval van overmacht of andere omstandigheden, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet of niet tijdig kan worden verlangd, heeft Opdrachtnemer het recht om, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan Opdrachtgever, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast heeft Opdrachtnemer het recht om de Overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, zonder jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

16.2

Ingeval van overmacht zal Opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft gedurende acht dagen na de datum van verzending van deze mededeling, het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat hij verplicht is het reeds door Opdrachtnemer uitgevoerde gedeelte van de opdracht uit te voeren.

16.3

Onder overmacht wordt in ieder geval inbegrepen ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer of het daar in dienst zijnde personeel, werkstaking, bedrijfsstoringen, computerstoringen en internetstortingen.

17. Algemeen

17.1

Het nalaten van Opdrachtnemer om enig recht uit te oefenen of af te dwingen, wordt niet beschouwd als verwerking van recht en kan daarnaast niet worden aangewend om het uitoefenen of het afdwingen ervan op een later tijdstip te beletten.

18. Overige bepalingen interactieve 3D, VR, AR en MR omgeving

18.1

Indien er binnen drie maanden na levering van de interactieve 3D, VR, AR en MR omgeving storingen op de Hosting plaatsvinden, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

18.2

Opdrachtnemer zal pogen om de storingen te verhelpen door het uitvoeren van Updates. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de storingen, ondanks de Updates, niet verholpen kunnen worden. Het uitvoeren van Upgrades behoort niet tot de service van Opdrachtnemer.

19. Geschillenbeslechting

19.1

Wanneer enig geschil ontstaat zullen partijen onmiddellijk te goeder trouw in overleg treden teneinde een dergelijk geschil in der minne te op te lossen. Partijen kunnen kiezen om hiervoor een erkend mediator in te schakelen.

19.2

Indien het in het vorige lid bedoelde overleg niet tot een oplossing leidt, zullen de geschillen tussen partijen die uit de Overeenkomst voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Limburg tenzij Opdrachtnemer als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

20. Geldend recht

20.1

Op de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.